Privacyreglement

 


Alle medewerkers van Casa Cura, waarin samenwerkende huisartsartsenpraktijken Michiel Boersma, Panacea en Staring, volgen de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In deze wet staat beschreven hoe onze medewerkers met de patiëntengegevens dienen om te gaan.

Om er op toe te zien dat wij binnen Casa Cura zorgvuldig met deze Wet Bescherming Persoonsgegevens omgaan, hebben wij een privacyreglement opgesteld.

1. Doel van het verzamelen en verwerken van patientgegevens

 1. Patiëntgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn, of worden verzameld.
 2. Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderzins.
 3. Doeleinden zijn:

- gebruik in het kader van de verlenen zorg (met name behandeling, consult, medicatie, doorverwijzing, overdracht);
- gebruik ten behoeve van het voeren van doelmatig beheer en beleid in de organisatie, waaronder de bewaking van de eigen kwaliteit van zorg;
- ten behoeve van (wetenschappelijk) onderzoek, mits anoniem, bijvoorbeeld LINH;
- andere doeleinden, mits vooraf met de patiënt overeengekomen.

 

2. Verwerking van algemene patiëntgegevens, gezondheidsgegevens, erfelijkheidsgegevens

 1. Algemene patiëntgegevens worden alleen verwerkt indien aan een van de onderstaande voorwaarden is voldaan:

- de patiënt heeft voor de verwerking toestemming (monderling of schriftelijk) verleend;
- verwerking is noodzakelijk voor de verlening van huisartgeneeskundige zorg aan de patiënt;
- verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
- verwerking is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van de patiënt.

b. Gezondheidsgegevens  van de patiënt worden alleen verwerkt indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

-verwerking geschiedt door een van de medewerkers van Casa Cura voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de patiënt noodzakelijk is;
- verwerking geschiedt op verzoek van de verzekeraar zover dat noodzakelijk is voor de beoordeling van de door de verzekeringsinstelling te verzekeren risico, dan wel voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst.

c. Erfelijkheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt in relatie tot de betreffende patiënt zelf, tenzij:

- een zwaarwegende geneeskundig belang prevaleert mbt (eerstegraads) familieleden of;
- de vewerking noodzakelijk is ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek.

 

3. Organisatie van de informatiebeveiliging

Alle medewerkers van Casa Cura hebben de volgende maatregelen genomen en werkafspraken gemaakt om zeker te stellen dat patiëntgegevens zorvuldig worden behandeld.

 1. Alle medewerkers die patiëntgegevens verwerken of anderzins kennis nemen van patiëntgegevens zijn gehouden aan geheimhouding; middels het tekenen van het arbeidscontract (artikel 9) verplichten alle medewerkers zich hiertoe.
 2. Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig; medische gegevens worden in beginsel vijftien jaren bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig om verantwoorde zorg te kunnen leveren.
 3. Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden; hiertoe zijn computers voorzien van een wachtwoord. Het toekennen van de wachtwoorden is protocollair vastgelegd. De ruimten waarin gegevens worden opgeslagen zijn niet vrij toegankelijk.
 4. Patiënten worden geinformeerd over de verzameling en verwerking van gegevens door de praktijk bij de eerste inschrijving van de patiënt bij de praktijk.

 

4. Rechten van de patiënt

 1. De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem of haar zijn verzameld en verwerkt.
 2. De patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens; de praktijk verstrekt een afschrift na een verzoek van de patient ( zie Modelbrief A). Voor het geven van deze informatie zal een vergoeding gevraagd worden van € 0,25 per pagina. Indien het dossier erg omvangrijk is : 100 pagina's 25 euro, tot 200 pagina's 50 euro.
 3. De patiënt kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn (zie Modelbrief B).
 4. De patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verrwerkte gegevens (zie Modelbrief C).
 5. Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie, beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter beschreming van een aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander) en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is.
 6. Indien de patiënt van mening is dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kan hij of zij een klacht indienen bij de praktijk:
  Graag schriftelijk wenden tot Casa Cura t.a.v. Interne Klachtencommissie, Neuweg 27 1211 LV Hilversum.
 7. Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats.

Als u een verzoek doet om inzage in of correctie van uw persoonsgegevens, moet u aantonen dat u inderdaad de persoon bent van wie u de gegevens wilt inzien of corrigeren. Het is immers niet de bedoeling dat u de gegevens van anderen kunt corrigeren.

Tevens kan men een beroep doen op het College Beschreming Persoonsgegevens (CBP) indien zich een geschil over het uioefen van riechten voordoet. Reageet een verantwoordelijke bijvoorbeeld niet op een inzageverzoek of is een betrokkene niet tevreden met de reactie, dan kan de betrokene een verzoek om bemiddeling indienen bij het CBP.

Modelbrief A

Modelbrief B

Modelbrief C